Laboratorium

Dokumentacja środowiskowa

Dział przygotowania dokumentacji

Nasi specjaliści z działu przygotowania dokumentacji zajmują się kompletnym przygotowaniem dokumentacji środowiskowej z zakresu ochrony środowiska, począwszy od analiz i ekspertyz na etapie planowania inwestycji, poprzez proces inwestycyjny w tym przede wszystkim opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) celem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ), wykonanie analizy porealizacyjnej,  po uzyskanie wymaganych pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne, zezwolenie na emisje gazów cieplarnianych. W ramach obsługi stałej lub na podstawie odrębnych zamówień specjaliści z Działu przygotowania dokumentacji Otto Engineering Polska Sp. z o.o. rzetelnie i terminowo wypełnią powierzone zadania z zakresu ww. raportowania i sprawozdawczości.

Działalność zakładów powodująca korzystanie ze środowiska wiąże się z szeregiem obowiązków spoczywających na prowadzących instalacje w zakresie raportowania i sprawozdawczości, w tym m.in.:

 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (tzw. zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat),
 • raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza (tzw. raport KOBiZE),
 • raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC),
 • roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO
 • sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń),
 • sprawozdanie z dotrzymania standardów emisyjnych – Bilans LZO (emisja niezorganizowana s2, s3, s4, s5.

Pozwolenia na korzystanie ze środowiska

 • Pozwolenie zintegrowane

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rodzaje instalacji, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, określa Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. nr 1169). Specjaliści Działu przygotowania dokumentacji Otto Engineering Polska Sp. z o.o. sporządzający dokumentację środowiskową, przygotują dla Państwa kompletny wniosek o wydanie bądź jego zmianę, w przypadku już wydanego pozwolenia zintegrowanego. Ponadto Specjaliści Działu przygotowania dokumentacji Otto Engineering Polska Sp. z o.o. jako autorzy wniosku pomogą Państwu przebrnąć przez często niełatwy okres uzgodnienia wniosku z organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego, udzielając w razie potrzeby rzeczowych wyjaśnień bez zbędnej zwłoki lub też stanowiąc wsparcie merytoryczne w trakcie kontroli na terenie Państwa instalacji prowadzonej przez organy właściwe ochrony środowiska.

 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Eksploatacja instalacji powodującej wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza poza pewnymi wyjątkami jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, które wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Specjaliści Działu przygotowania dokumentacji środowiskowej Otto Engineering Polska Sp. z o.o. przygotują dla Państwa kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w przypadku już wydanego pozwolenia odpowiedni wniosek o jego zmianę.

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest dla wytwórcy odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 tony/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy ton/rok. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być również wydane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, a także podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji. Specjaliści Działu przygotowania dokumentacji Otto Engineering Polska Sp. z o.o. przygotują dla Państwa kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a w przypadku już wydanego pozwolenia odpowiedni wniosek o jego zmianę. Integralną częścią wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Jest to dokumentacja środowiskowa określająca warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu bądź jego części lub innego miejsca, w którym magazynowane są odpady. Operaty ppoż. mogą być sporządzane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby, co jasno definiuje Ustawa o odpadach.W ramach współpracy z wieloma rzeczoznawcami i specjalistami z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych pomożemy Państwu znaleźć właściwego miejscowo rzeczoznawcę, który dla Państwa przygotuje tego typu dokumentację środowiskową, jak również przeprowadzi wszelkie wymagane uzgodnienia z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

 • Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przede wszystkim na szczególne korzystanie z wód, ale także m.in. na działania polegające na: regulacji wód, wykonaniu urządzeń wodnych, rolniczym wykorzystaniu ścieków (w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód). W szczególności należy podkreślić konieczność uzyskania takiego pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymagany jest operat wodnoprawny. Jest to specjalistyczne opracowanie wymagające niejednokrotnie szerokiej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie hydrologii. Specjaliści Działu przygotowania dokumentacji Otto Engineering Polska Sp. z o.o. przygotują dla Państwa odpowiedni dla danego rodzaju korzystania z wód operat wodnoprawny, a w przypadku konieczności wykonania specjalistycznych analiz czy ekspertyz z dziedziny hydrologii skorzystają z wiedzy współpracujących z Otto Engineering Polska Sp. z o.o. hydrologów.

 • Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych wymaga prowadzenie instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Rodzaje instalacji, wymagających uzyskania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, określone zostały w załączniku do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych wydawane jest na wniosek prowadzącego instalację w drodze decyzji administracyjnej.Na wniosek prowadzącego instalację, zezwoleniem można objąć emisję z jednej lub więcej instalacji położonych na terenie jednego zakładu. Specjaliści Działu przygotowania dokumentacji Otto Engineering Polska Sp. z o.o. przygotują dla Państwa kompletny wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych w ramach którego opracowane zostaną wszelkie niezbędne załączniki takie jak:

 • Plan monitorowania
 • Plan metodyki monitorowania
 • Ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka zawodności systemów kontroli wewnętrznej
 • Dokument określający ocenę niepewności systemów pomiarowych służących wyznaczaniu danych dotyczących działalności
 • Dokument uzasadniający niewykonalność techniczną lub nieracjonalność kosztową w przypadku stosowania niższych niż wymagane poziomów dokładności

W zakresie funkcjonowania instalacji objętej systemem EU-ETS Specjaliści Działu przygotowania dokumentacji Otto Engineering Polska Sp. z o.o. opracują dla Państwa wszelkie wymagane pisemne procedury dotyczące monitorowania, raportowania zarządzania personelem, działań kontrolnych, ocen niepewności, oceny ryzyka, przepływu danych, przeglądów wewnętrznych i walidacji danych, poboru próbek, działań korygujących i zapobiegawczych, kontroli procesów zlecanych na zewnątrz, nadzoru nad dokumentami i zapisami, itd. Doświadczenie naszych specjalistów praktycznie od samego początku funkcjonowania systemu EU-ETS, ogromna wiedza poparta licznymi szkoleniami w tym zakresie, oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania ww. dokumentacji dla instalacji z różnych branż gwarantują przygotowanie dla Państwa dokumentacji środowiskowej w sposób rzetelny, fachowy i rzeczowy.

 • Zgłoszenie eksploatacji instalacji

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, co do zasady każda instalacja (w tym urządzenia), z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca jednak negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, (za wyjątkiem instalacji wprost określonych w § 2 ust. 4 pkt 1-11 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2019.1510 t.j.)).

Analizy i ekspertyzy

 • Analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu
 • Analiza odorowa

Procedury i plany

 • Plan zarządzania odorami
 • Plan monitorowania
 • Plan metodyki monitorowania
 • Plan zarządzania hałasem

Inwestycje

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko

Sprawozdawczość i raportowanie

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Raport KOBiZE
 • Sprawozdanie PRTR
 • Bilans LZO – sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty lub są zainteresowani współpracą – zapraszamy do kontaktu pod adresem: rzeszow@ottoindustries.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy

Adres rejestrowy

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

Adres naszego biura

OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.
Tajęcina 115, 36-002 Jasionka

Kontakt

Tel. + 48 (17) 249 00 30
Serwis 24/7: + 48 (17) 249 00 49
rzeszow@ottoindustries.com.pl

Dane formalne

NIP: 815-166-21-63
REGON: 691794766
KRS: 0000371381
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności