Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Świadczymy kompleksowe usługi dokumentacyjne w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy Państwu możliwość wykonania różnorodnych opracowań środowiskowych, zarówno związanych w budową nowych oraz rozbudową istniejących zakładów i instalacji, jak i opracowań związanych z funkcjonowaniem bieżącym zakładu lub po przekazaniu inwestycji do użytkowania i eksploatacji.

Na etapie przygotowania każdej inwestycji oddziałującej na środowisko trzeba dokonać wstępnej oceny wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko. Oceny dokonuje się biorąc pod uwagę usytuowanie, skalę i rodzaj zamierzenia inwestycyjnego. W sytuacji kiedy ocena ta nie jest oczywista można w trybie przygotowawczym uzyskać informacje od organów samorządowych w postaci:

  • Zapytania o konieczność wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia

Następnym krokiem jest złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której treść warunkuje często kolejne kroki administracyjne: uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (na terenach, dla których nie został uchwalony plan zagospodarowania terenu) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Po uzyskaniu szczegółowych informacji od inwestora możemy dokonać kompleksowej analizy i kwalifikacji przedsięwzięcia, a następnie zaoferować optymalny sposób poprowadzenia postępowania administracyjnego i sporządzić odpowiednie – spośród poniżej wymienionych – opracowanie.

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia może być sporządzona w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Jest to najczęściej spotykana sytuacja, gdzie organ państwowy lub samorządowy po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej rezygnuje z czasochłonnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dlatego też kładziemy nacisk, by opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia nie narażało klienta na dodatkowe koszty i przedstawiało możliwie najszerzej informacje na temat inwestycji. Jest to też najszybsza droga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia

Inwestycje, dla których jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są określone stosownym rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Prawo ochrony środowiska. W tym przypadku organ państwowy lub samorządowy przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko i informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą do przeprowadzenia takiej oceny.