Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Informacja ogólne

Pyły wnikające do organizmu człowieka są wchłaniane przez tkanki lub z nimi reagują, wywołując skutki szkodliwe dla zdrowia.

Szkodliwe oddziaływanie pyłu przemysłowego na organizm człowieka zależy od:

 • rodzaju wdychanego pyłu i jego składu chemicznego
 • stężenia pyłu w powietrzu
 • czasu narażenia pracownika
 • rozdrobnienia cząstek pyłu
 • struktury krystalicznej
 • rozpuszczalności pyłu w strukturach ustrojowych
 • wysiłku fizycznego podczas wykonywanej pracy
 • właściwości osobniczych narażonego
 • czynników zewnętrznych, temperatury, wilgotności

W procesach produkcyjnych wykorzystuje się wiele surowców mineralnych zawierających krzemionkę, która po uwolnieniu się w postaci pyłu może stanowić zagrożenie dla pracowników. Krzemionka zawarta w różnych formacjach skał stanowi od 20 do 100 % ich masy.

Ze względu na oddziaływanie na organizm ludzki pyły można podzielić na:

 • pylicotwórcze
 • drażniące
 • alergiczne
 • toksyczne
 • rakotwórcze

Układ oddechowy jest główna droga przedostawania się pyłów do organizmu w warunkach narażenia zawodowego. Szczególnie niekorzystne oddziaływanie na organizmy żywe mają cząstki o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 7µm. Są to cząstki, które łatwo przedostają się do dolnych części układu oddechowego (obszaru wymiany gazowej), skąd są trudno usuwalne, nazywane są frakcją respirabilną.

Metody wykonywania pomiarów

 1. PN-Z-04030-05:1991 „Ochrona czystości powietrza — Badania zawartości pyłu — Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową” Metoda polega na wagowym oznaczaniu masy pyłu pobranego na sączek z określonej objętości powietrza. Podano sposób pomiaru z zastosowaniem pyłomierzy stacjonarnych i osobistych. Oznaczalność metody wynosi 0,5 mg w 1 m sześciennym powietrza
 2. PN-Z-04030-06:1991 „Ochrona czystości powietrza — Badania zawartości pyłu — Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową” Metoda polega na wagowym oznaczaniu masy pyłu pobranego na sączek z określonej objętości powietrza. Respirabilną frakcję pyłu otrzymuje się w wyniku zastosowania selektora wstępnego przy pobieraniu próbki. Podano sposób pomiaru z zastosowaniem pyłomierzy stacjonarnych i osobistych. Oznaczalność metody wynosi 0,3mg w 1m sześciennym powietrza.

Wyposażenie dodatkowe laboratorium

 1. Waga laboratoryjna AS 60/220/C/2 o dokładności ważenia ± 0,01mg
 2. Aspiratory SKC 224-PCMT8 sprawdzane przepływomierzem DEFENDER 510
 3. Przepływomierz DEFENDER 510.

Wynik pomiaru

Ocena narażenia na czynnik szkodliwy lub uciążliwy w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres pomiaru

 1. pobieranie próbek
 2. przeprowadzenie analizy
 3. sporządzenie sprawozdania