Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Hałas na stanowisku pracy – informacje ogólne.

Pomiar przeprowadza w miejscach przebywania ludzi, podczas wykonywania przez pracownika typowych czynności, po uprzednim rozpoznaniu procesu technologicznego. Dla pracowników lub grup o jednorodnej ekspozycji na hałas objętych oceną, nominalny dzień pracy dzieli się na czynności. Należy dopilnować aby wszystkie istotne udziały hałasu były uwzględnione. Na podstawie wykonanych pomiarów można określić m.in.: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy LEX8h, maksymalny skuteczny poziom dźwięku A LA max oraz szczytowy poziom dźwięku C LC peak.
Pomiar hałasu wykonuje się miernikiem poziomu dźwięku typ DSA-50 współpracującym z mikrofonem typ WK-21. Miernik sprawdzany jest przy użyciu kalibratora akustycznego typ KA-50 przed każdą sesja pomiarową. Dla stanowisk usytuowanych na otwartej przestrzeni stosuje się osłony przeciwwietrzne na mikrofon. Temperatura miejsca wykonywania pomiaru powinna mieścić się w zakresie od -10°C do 50°C.

Metoda wykonywania pomiarów:

  1. PN-N-01307:1994 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.” – Podano dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy z powodu ochrony słuchu i możliwości wykonywania przez pracownika powierzonych mu zadań oraz wymagania dotyczące wykonywania pomiarów, ustalone na podstawie przepisów i norm międzynarodowych. Norma dotyczy wszystkich rodzajów hałasu (ustalonego, nie ustalonego i impulsowego) z wyłączeniem hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego. 
  2. PN-EN ISO 9612 „Akustyka. Wyznaczenie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna. Strategia pomiarowa 1.” – Określono techniczna metodę pomiaru ekspozycji pracowników na hałas w środowisku pracy oraz obliczania poziomu tej ekspozycji.

Urządzenia:

  • Miernik poziomu dźwięku typ DSA-50.
  • Mikrofon typ WK-21.
  • Kalibrator akustyczny typ KA-50.

Wynik pomiaru:

Ocena narażenia na czynnik szkodliwy lub uciążliwy w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres pomiaru:

  1. Wykonanie pomiaru.
  2. Sporządzenie sprawozdania.