Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Drgania mechaniczne – Informacje ogólne

Drganiami nazywa się zmiany wielkości fizycznej występujące w funkcji czasu i polegające na tym, że jej wartości są na przemian rosnące i malejące względem pewnego poziomu odniesienia. Wibracje (drgania mechaniczne) to niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych.

pca1Wibracje w wielu przypadkach są czynnikiem roboczym, celowo wprowadzanym przez konstruktorów do maszyn czy urządzeń jako niezbędny element do realizacji zadanych procesów technologicznych jak np. wibrorozdrabnianie, czyszczenie i mielenie wibracyjne oraz także do :kruszenia, wiercenia, drążenia, szlifowania. Wibracje są również często źródłem informacji odnośnie stanu technicznego maszyny i jakości jej wykonywania, jak również mogą powodować zakłócenia w prawidłowym działaniu maszyn i innych urządzeń, zmniejszać ich trwałość i niezawodność oraz niekorzystnie wpływać na konstrukcje i budowle. Przenoszone drogą bezpośredniego kontaktu z drgającym źródłem do organizmu człowieka mogą też wywierać ujemny wpływ na zdrowie pracowników i doprowadzić niejednokrotnie do trwałych zmian chorobowych. W punktu ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, wibracje są szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub przynajmniej ograniczać.

Metoda wykonywania pomiarów.

  1. PN-EN ISO 5349-1:2004 1’Drgania mechaniczne — Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne — Część 1: Wymagania ogólne” Określono ogólne wymagania dotyczące pomiaru ekspozycji na drgania (okresowe, nieokresowe i przypadkowe) w trzech prostopadłych kierunkach, przenoszone przez kończyny górne. Zdefiniowano ważenie częstotliwościowe i częstotliwości graniczne filtrów pasmowych w celu umożliwienia ujednolicenia porównań wyników. Wskazano możliwość zastosowania uzyskanych wartości do przewidywania niekorzystnych skutków drgań przenoszonych przez kończyny górne w zakresie częstotliwości obejmujących pasma oktawowe od 8 Hz do 1000 Hz.
  2. PN-EN ISO 5349-2:2004 „Drgania mechaniczne — Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne — Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy” Podano wytyczne do pomiarów i wyznaczania drgań przenoszonych przez kończyny górne na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 5349-1:2004. Określono środki ostrożności podejmowane podczas wykonywania reprezentatywnych pomiarów drgań i wyznaczania czasów dziennej ekspozycji dla każdej czynności w celu obliczenia równoważnej energetycznie dla 8 h, całkowitej wartości drgań, tj. dziennej ekspozycji na drgania. Podano sposoby określenia właściwych czynności podczas wyznaczania ekspozycji na drgania.

Urządzenie.

  1. Miernik drgań mechanicznych SV 106 z przetwornikiem SV50 do pomiaru drgań przenoszonych przez kończyny górne.
  2. Kalibrator drgań mechanicznych K-20.

Wynik pomiaru.

Ocena narażenia na czynnik szkodliwy lub uciążliwy w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres pomiaru.

  1. Wykonanie pomiaru.
  2. Sporządzenie sprawozdania.