Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Chromatografia gazowa – substancje organiczne – informacje ogólne.

Próbka powietrza lub wyodrębnione z niego zanieczyszczenia zaadsorbowane na węglu aktywnym i poddane następnie ekstrakcji disiarczkiem węgla analizowane są pod względem zawartości techniką chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo- jonizacyjną. Oznaczeniu podlegają następujące związki:

 • węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, ksyleny (suma izomerów o-, m-, p-), toluen;
 • węglowodory alifatyczne: octan etylu, octan butylu, aceton;
 • węglowodory aromatyczne i alifatyczne będące sumą z obliczeń np. ksyleny (suma izomerów o-, m-, p-).

Do pobierania próbek stosuje się gotowe rurki absorpcyjne dostępne w sprzedaży, wykorzystujące jako absorber węgiel aktywny. Próbki pobiera się korzystając z zestawu złożonego z rurki sorpcyjnej połączonej wężem z aspiratorem SKC. Aspirator umożliwia pobieranie próbek reprezentatywnych  ze stałą prędkością objętościową, z kontrolą objętości zasysanej próbki i prędkości aspiracji. Podczas pobierania próbek zwraca się szczególna uwagę na zabezpieczenie próbek przed wpływem czynników zewnętrznych, nie związanych bezpośrednio z badanym środowiskiem.

Metody wykonywania pomiarów:

 1. PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 2. PN-Z-04023-02:1989 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierniczych nitrocelulozowych. Oznaczenie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksybutylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.
 3. PN-Z-04016-10:2005 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym. Część 10: Oznaczenie benzenu na stanowiskach metodą chromatografii gazowej.
 4. PN-Z-04081-01:1979 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości etylobenzenu. Oznaczenie stężenia etylobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki.
 5. PN-EN 13649 Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie stężenia masowego indywidualnych gazowych związków organicznych. Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego i desorpcji rozpuszczalnikiem.
 6. PN-Z-04008-4:1999 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Pobieranie próbek gazów odlotowych (emisja) o parametrach zbliżonych do powietrza i ich przygotowanie do analizy metodą chromatografii gazowej.

Urządzenia:

 1. Chromatograf gazowy TRACE 1300 Seria GC z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym, autosamplerem AI/AS 1310 wraz z kolumną kapilarną WCOT.
 2. Aspirator SKC 224-PCMTRX8.
 3. Waga laboratoryjna AS60/220/C/2 z dokładnością ważenia 0,1 mg.
 4. Wytrząsarka Classic Advanced Vortex Mixer firmy VELP SCIENTIFICA.

Wyniki pomiaru:

Ocena narażenia na czynnik szkodliwy lub uciążliwy w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres pomiaru:

 1. Wykonanie pomiaru.
 2. Sporządzenie sprawozdania.