Service hotline 24h: +48 (17) 249 00 49

Substancje toksyczne (tlenki) – informacje ogólne.

Badanym obiektem jest powietrze na stanowiskach pracy. Badaną cechą jest stężenie tlenku węgla (CO), tlenku węgla (NO) oraz ditlenku azotu (NO2) w powietrzu metoda elektrochemiczną.

Metoda umożliwia oznaczenie badanych gazów w zakresie:

 • Tlenek węgla – od 2 do 500 ppm (od 2,32 do 580 mg/m3)
 • Tlenek azotu – od 1 do 100 ppm (od 1,25 do 125 mg/m3)
 • Ditlenek azotu – od 0,1 do 50 ppm (od 0,2 do 96 mg/m3)

Metody wykonywania pomiarów:

 1. PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.
 2. PN-EN 45544-1:2004 Powietrze na stanowiskach pracy. Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężenia toksycznych gazów i par.
  Część 1: Wymagania ogólne i metody badań.
 3. PN-EN ISO 10882-2 Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych. Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza.
  Część 2. Pobierania próbek gazów.
 4. PN-EN 482:2012 Narażenie na stanowiskach pracy – Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych.
 5. PN-ISO 6879:2000 Jakość powietrza. Charakterystyki sprawności metod pomiaru jakości powietrza i pojęcia pokrewne dotyczące tych metod.
 6. Jan Piotr Gromiec Pomiary i ocena stężeń czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy. Wytyczne i zalecenia CIOP—PIB, Warszawa 2004.

Wynik pomiaru:

Ocena narażenia na czynnik szkodliwy lub uciążliwy w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych.

Zakres pomiaru:

 1. Wykonanie pomiaru
 2. Sporządzenie sprawozdania.